Weekly News

Dette bør du vite om fagskoleutdanning

I følge nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er fagskoleutdanningen en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring.

Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Utdanningene har et omfang på et halvt til to studieår og er en del av tertiærutdanningen, det vil si utdanning på nivået etter videregående opplæring.

Slipper studiekompetanse

Fagskoleutdanning skiller seg fra høyere utdanning på en del områder, blant annet ved at det for eksempel ikke stilles krav om studiekompetanse ved opptak. Det er heller ikke krav om at undervisningen i fagskolene skal være forskningsbasert, slik det er for høyere utdanning. En fagskoleutdanning skal i større grad være direkte koblet til arbeidslivets behov.

Mange muligheter

Utvalget av fagskoler er stort og det finnes over 500 ulike yrker med behov for fagutdannede. I dag er studier som animasjon, spill- og 3D-design, film- og TV-produksjon, fotografi, grafisk design, interiør, kunstfag, markedsføring, økonomi, regnskap og ledelse blant de mest populære fagene.

Fokus på kvalitet

Rådet for offentlige fagskoler (RFF) er et koordinerende organ for fylkeskommunale og andre offentlige fagskoler. RFF har kvalitetsutvikling, samordning av etterutdanningstiltak, markedsføring og informasjonstiltak som hovedformål. Styret for RFF skal samarbeide med Forum for fylkesutdanningssjefer – FFU, i arbeidet med å fremme de fagskolen.

Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer. Undervisningen foregår vanligvis i klasser, hvor studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser.

Nettbasert fagskole

Det finnes også mange fagskoler som tilbyr nettbaserte studier. Mange av de som underviser på fagskoler har bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i. Dette er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnære utfordringer. Dette gjør at mange av studentene kvalifiserer seg til å gå rett ut i jobb.

Offentlige og private fagskoler

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.

Offentlige fagskoler er gratis, mens private fagskoler krever studieavgift. Fylkeskommunene tilbyr i hovedsak fagskoleutdanninger innen tekniske og maritime fag, og innen helse- og oppvekstfag. Private fagskoler gir tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, servicefag, mediafag, multimediafag, ikt-fag og helsefag.

Med fagskoleutdanning er mulighetene mange.

Kilde: Sture Flaaten, Rådet for offentlige fagskoler (RFF).

Share this article

Journalist

Ole Peter Galaasen

Related articles