Weekly News

Ensomhet kan forebygges!

De fleste eldre i Norge lever gode liv. Men med økt alder øker sannsynligheten for å bli ensom. Sviktende helse gjør det vanskeligere å delta i sosialt liv som før, samtidig som mange erfarer at ektefeller og nære venner faller fra.

Tre av ti personer over 80 år er ensomme. Det er ikke bare et problem for dem, men en av de viktigste folkehelseutfordringene vi har. Ensomhet bidrar til at man spiser mindre, sover dårligere, har et lavere aktivitetsnivå, får redusert fysisk og psykisk helse og lavere livskvalitet. I verste fall fører ensomhet til en tidligere død.

Samtidig vet vi at å delta i et sosialt fellesskap og være i aktivitet og til nytte for andre er helsefremmende. Ensomme eldre går ikke bare glipp av gleden ved å være sammen med andre, men de går også glipp av helsegevinsten ved å være en del av et fellesskap. Derfor er det viktig at vi prioriterer tiltak som reduserer ensomhet.

Pensjonistforbundet er opptatt av forebygging. Vi ønsker flere fysiske møteplasser for eldre, samt hjelpe eldre til å kunne bruke ny teknologi for å holde kontakt med omverden i eget hjem. Med prosjektet Morgendagens aktivitetssenter har vi avdekket hvilke ønsker og behov eldre har til slike møteplasser, samt hvordan kommuner og frivillige organisasjoner kan legge til rette for en aktiv alderdom. Samtidig holder vi kurs over hele landet i bruk av nettbrett o.l. sosiale verktøy for å kunne holde kontakten med barn, barnebarn, slekt og venner.

Institusjonsplasser er nå kun for de aller svakeste eldre. De fleste eldre vil og må bo hjemme så lenge som mulig. Det betyr at flere står i fare for å bli aleneboende, samt at flere hjemmeboende vil ha helseutfordringer i forhold til sosial deltakelse. Kommunene bør derfor foreta forebyggende hjemmebesøk for å kartlegge risikofaktorer. I samarbeid med brukeren kan man se hvilke tiltak som kan avhjelpe ensomheten og heve livskvaliteten.

Det er viktig at vi legger til rette for at eldre fortsatt skal kunne delta i samfunnslivet. Det er viktig med flere tilgjengelige boliger, gode kollektivtilbud, trygge gangveier og god tilgang på TT-ordninger. Pårørende må også utfordres til å ta ansvar. Vi kjenner årsaker til og hvilke tiltak som hjelper mot ensomhet. Ensomhet kan forebygges! 

Fakta

Harald Olimb Norman

Generalsekretær Pensjonistforbundet

Share this article

Journalist

Harald Olimb Norman

Related articles