Weekly News

Ny teknologi og digitalisering kan redusere frafall i skolen

I Norge er det 29 prosent av elevene som ikke fullfører videregående skole, og elever med nedsatt funksjonsevne er overrepresentert i denne gruppen. Innføring av ny teknologi kan redusere frafallet og spare samfunnet for store kostnader. Digitalisering kan bygge ned barrierer i skolehverdagen og øke både inkludering, trivsel og læringsutbytte.

Statistikk viser at kun 43 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne er sysselsatt, mot 75 prosent i befolkningen ellers. For mange mennesker med nedsatt funksjonsevne er det å ha en plass i arbeidslivet en gevinst i seg selv. I tillegg kan en reduksjon i frafallet i vesentlig grad bidra til å styrke samfunnsøkonomien. 

– Den digitale utviklingen har skapt nye muligheter for barn og unge med særskilte behov, muligheter vi ikke har sett tidligere, sier Statpeds direktør Tone Mørk. – Ordinære verktøy som nettbrett, PC-er, apper, smartklokker og helt vanlige programmer kan brukes av de fleste, bare på forskjellige måter og med ulik tilrettelegging. Vanlige verktøy kan tilpasses slik at de blir gode spesialpedagogiske verktøy. En del elever vil fremdeles ha behov for spesielt utstyr, men for de fleste vil ordinært utstyr kunne brukes som gode spesialpedagogiske verktøy.

Norge har høyt frafall

NyAnalyse AS har på oppdrag fra Statped analysert betydningen av tiltak mot frafall i skolen relatert til de finansielle utfordringene velferdsstaten er ventet å stå overfor de kommende tiår. Kort sagt er det både økonomiske og menneskelige gevinster å hente på at flere gjennomfører videregående skole. NyAnalyse AS er et uavhengig rådgivnings- og utredningsselskap med spisskompetanse innen samfunnsøkonomisk analyse, velferd, arbeidsmarked og rammevilkår for verdiskaping. 

Rapporten viser at frafallet i Norge er dobbelt så høyt som OECD-gjennomsnittet på 13 prosent. Det er anslått at dette frafallet koster samfunnet 3,2 milliarder kroner årlig. Rapporten beregner at en person som ikke fullfører videregående skole og ender med å leve på økonomisk støtte fra det offentlige, i snitt koster samfunnet om lag seks millioner kroner gjennom livsløpet.

NyAnalyse AS legger til grunn at flere elever fullfører videregående skole om de får undervisningen tilrettelagt ved hjelp av digitale læremidler. Basert på statistikk vil dette øke sysselsettingsraten blant dem som fullfører videregående skole drastisk, noe som kan føre til betydelige offentlige innsparinger.

Danskene har gode erfaringer

– Det er få studier som sier noe direkte om forholdet mellom teknologi og frafall i skolen, understreker Mørk. – Men erfaring og forskning viser at teknologi kan bidra til mer tilrettelagt opplæring for elever som har behov for støtte på ulike måter.

I Danmark ble det i 2012–2015 gjennomført en omfattende digitalisering i skolen, og i 2014 ble effekten målt. Elever og lærere bekrefter at digitale læremidler bidrar til bedre undervisning. Videre gjør digitale læremidler det enklere for personer med særskilte behov å følge undervisningen. Lærerne opplever at de bruker mindre tid til forberedelse når de bruker digitale læremidler (i undervisningen), og mange lærere opplever også en økning i differensiert undervisning ved bruk av digitale læremidler. Størst effekt ser ut til å være knyttet til at elever kan jobbe med materiale av ulik vanskelighetsgrad i tillegg til at elever med særskilte behov i større grad kan delta i vanlig undervisning.

Kunnskapsministeren ønsker kompetanse

Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen trakk frem kunnskap og kompetanse som avgjørende for å lykkes med digitalisering i skolen. «Faglærere, spesialpedagoger, ansatte i PP-tjenesten og Statped må ha kompetanse om elever med særskilte behov, og til både å finne og ta i bruk de spesielle læremidlene som denne gruppen trenger», skrev han. – Vi er helt enig med kunnskapsministeren, understreker direktøren. – For egen del vil jeg si at Statped allerede bruker digitale verktøy og arbeidsformer på mange områder. Vi trekker kompetansen til medarbeidere med erfaring på digitalisering inn i utviklingsarbeidet med å digitalisere både etaten og tjenestene våre.

Erfaring viser også at teknologi ofte gjør at undervisningen blir mer individuelt tilpasset og variert. Dette øker igjen forutsetninger for læring. Erfaring viser at digitale teknologier er gode og nyttige redskaper som bidrar til inkludering i skolen. Det å delta styrker utviklingen av både faglig og sosial kompetanse. Forskning viser faktisk at inkludering under gitte forutsetninger gir best læringsutbytte for alle elever.

– For oss i Statped handler digitalisering om å endre måtene vi jobber på og samtidig bidra til en utvikling som gir nye muligheter for inkludering av brukergruppene våre. Det er godt for den det gjelder og bærekraftig for samfunnet, avslutter direktør for Statped Tone Mørk.


Share this article

Journalist

Hans-Peter Öhman

Related articles